รายนามนิสิต รุ่นที่ 2

Pornpimol Limcharoen  Narudol Semchuchot Werachai Thanamaimas