เปิดรับสมัครโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ 
Doctor of Philosophy in English for International Communication (International Program) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสมัครได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ได้ทุกวัน 
ติดต่อ 02579 5566 ต่อ 1200 และ 1232 

ท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดคู่มือรับสมัครได้จากลิงค์นี้  Download